abonnement-voorwaarden

by Joy

BEAUTY-N-JOY ABONNEMENT 

Geen enkele overeenkomst is zonder spelregels. Om ervoor te zorgen dat wij beide precies weten wat wij van elkaar kunnen en mogen verwachten, staan hieronder onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op het abonnement dat u bij ons heeft afgesloten.

1. Abonnementsverstrekker: BEAUTY-N-JOY is het bedrijf die u de dienst uit de overeenkomst verleent. Hierna: “Beauty-n-Joy”, “ik”, “ons” of “wij”.

2. Abonnementshouder: Dit bent u. U bent een natuurlijk persoon die met ons een abonnement is aangegaan en u bent als zodanig op het doorlopende inschrijfformulier vermeld. Hierna: “u” of “uw”.

3. Abonnement: intekening voor de mogelijkheid tot het laten knippen en/of kleuren van uw hoofdhaar door ons of overige schoonheidsbehandeling(en) welke zijn te boeken in onze salon.

Artikel 2 – Type abonnement

De manier waarop uw hoofdhaar wordt geknipt en/of gekleurd door ons. Voor overige behandelingen zoals schoonheids- en/of nagelbehandelingen geeft het type abonnement aan welke behandeling uw abonnement omvat. Het type abonnement dat is overeengekomen wordt vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 3 – Dekking van het abonnement

1. U mag gebruik maken van de diensten die vallen onder het type abonnement dat is afgesloten zoals omschreven op het inschrijfformulier.

2. Het knippen en/of kleuren van uw coupe geschiedt conform het model kapsel advies dat wij samen hebben bepaald.

3. Het abonnement is persoonsgebonden, niet overdraagbaar aan derden, alleen geldig in de salon waar deze is afgesloten en kan niet gecombineerd worden met andere acties.

Artikel 4 – Duur en beëindiging van het abonnement

1. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden. Na het verstrijken wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment is de opzegtermijn 1 maand met ingang van de nieuwe betalingsperiode. Wanneer u uw abonnement op 5 april bij ons opzegt, zal het abonnement dus per 31 mei beëindigd worden.

2. Opzegging is mogelijk door ons per e-mail hiervan in kennis te stellen. Wij zullen uw opzegging binnen 5 werkdagen bevestigen.

Houdt u dus altijd in de gaten of u binnen deze 5 werkdagen een bevestiging van ons heeft ontvangen. Zonder deze bevestiging is uw opzegging niet op de correcte wijze bij ons binnengekomen, waardoor uw abonnement blijft doorlopen.

3. In bijzondere gevallen – bijvoorbeeld als gevolg van een ernstige ziekte, overlijden of verhuizing (buiten een straal van 25 km) – is het bij uitzondering mogelijk het abonnement gedurende het eerste jaar vroegtijdig te beëindigen. Dit zullen wij per geval beoordelen. Hier kunnen éénmalige kosten aan verbonden zijn van ten hoogste 50 euro. In geval van het haarextensions abonnement geldt bij vroegtijdig opzeggen door verhuizing of ziekte dat u het resterende bedrag van de haarextensions (naar rato) nog zult moeten voldoen.

4. Wij zijn gerechtigd het abonnement per direct te beëindigen in geval van wanbetaling, agressie, herhaaldelijk niet op komen dagen op gemaakte afspraken (meer dan 2x) of het negeren van onze adviezen. Het resterende bedrag tot aan de vroegst mogelijke beëindiging wordt per direct volledig opvorderbaar.

5. Wij behouden ons het recht voor om éénzijdig het abonnement per direct te beëindigen of wijzigingen aan te brengen in de abonnementsvorm, -voorwaarden en/of prijzen. Wijzigingen zullen per e-mail en/of in de salon kenbaar worden gemaakt. Er is geen recht op terugbetaling van reeds betaalde maandelijkse termijnen.

Artikel 5 – Betaling van het abonnement

1. Betaling van het abonnement geschiedt maandelijks en uitsluitend per automatische incasso, waarvoor u een doorlopende machtiging hebt verstrekt aan ons.

2. De betalingsperiode loopt van de 1e dag tot de laatste dag van de maand. De incasso van het verschuldigde bedrag zal plaatsvinden op de dag van inschrijving.

3. De kosten van een mislukte incasso poging en /of van een betalingsherinnering zijn €2,50 per stuk per betalingsperiode.

4. Bij niet tijdige betaling – om welke reden dan ook – behouden wij ons wettelijke rechten voor. Zo kunnen wij de levering van de diensten op schorten, administratie en/of buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen en de vordering overdragen aan een incassobureau. Alle kosten die worden gemaakt om alsnog de verschuldigde abonnementsgelden te kunnen incasseren, zullen voor uw rekening komen.

5. Wanneer het noodzakelijk blijkt om een incassobureau in te schakelen, worden alle resterende periodes, tot aan de vroegst mogelijke beëindiging van het abonnement, per direct volledig invorderbaar. Daarnaast zullen er bovenop de op dat moment reeds openstaande vordering €50,00 euro extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

6. Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening, is dit geen reden om de maandelijks verschuldigde kosten van het abonnement niet te voldoen. Stel ons op de hoogte van uw klacht, dan gaan wij dit voor u oplossen.

Artikel 6 – Overige voorwaarden

1. Op de maandelijkse behandelingen en/of betalingen van het abonnement worden geen Beauty-n-Joy punten verstrekt.

2. Voor alle zaken waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslissen wij de uitkomst.

3. Wij verwerken uw persoonsgegevens in onze computersystemen binnen de kaders van de wet bescherming persoonsgegevens op de volgende wijze en voor deze doeleinden: Facturatie, commercie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

4. U ziet af van vooraankondiging van de door ons te incasseren bedragen.

5. U bent er zelfverantwoordelijk voor dat de gegevens die u bij het afsluiten van het Abonnement aan ons hebt verstrekt, correct zijn. Als u verhuist of een ander emailadres krijgt, zult u dit tijdig aan ons doorgeven zodat wij over de juiste gegevens beschikken om u per post of mail te bereiken.

6. In geval ziekte van uw behandelaar is er sprake van overmacht. Uw afspraak (of afspraken) zal (zullen) worden verzet, maar u dient er rekening mee te houden dat de agenda gevuld en hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat de eventueel verplaatste behandelingen aansluitend/achtereenvolgend zullen zijn.

7. Wanneer u zelf door ziekte of overmacht verhinderd bent, dient u dit zo snel mogelijk aan de salon kenbaar te maken.

Artikel 6 – Toepasselijk recht en geschillen.

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten die wij samen zijn aangegaan, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen ons beide, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in ons arrondissement. U bent gehouden alle kosten van maatregelen in en buiten rechte tot vordering te voldoen.

Wij wensen u veel plezier met uw abonnement op onbeperkt mooie looks!